Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Global undervisning - en lærervejledning

Velkommen til denne blog til lærere om global undervisning. Bloggen lægger op til overvejelser om, hvad kritisk global undervisning er, og hvorfor det giver  mening at implementere det i undervisningen. Her finder du masser af ideer til undervisningen. Vi har også listet temaer, der er relevante at tage op i forbindelse med undervisning i FN’s 17 Verdensmål . Her finder du også en lang række konkrete forslag til undervisningen i de enkelte fag samt henvisninger til, hvor du kan finde masser af gode, gratis undervisningsmaterialer og flere kurser. Vi har forslag til fagene billedkunst , dansk , fremmedsprog , geografi , historie , håndværk og design , idræt , it og medier , kristendomskundskab , madkundskab , matematik , musik , naturfag , samfundsfag samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab . God fornøjelse! Bloggen er baseret på det kompendium, som MUNDU har udgivet i forbindelse med MUNDUs skoleturnéer: Trommer&Tale i efterårene 2012-2017. Indhold Gl
Seneste indlæg

Hvad er global undervisning?

I Danmark har vi som regel talt om den internationale eller den globale dimension, når vi mener global undervisning. På europæisk plan har man siden slutningen af 1990erne forsket i begrebet, som for tiden mest bliver kaldt "global medborgerskabsundervisning". "Vi skal dybere ind" Mange skoler arbejder med temaer og aktiviteter om globale spørgsmål. Ofte er det en temauge om Afrika eller om ”Børn i hele verden”. For at disse temaer og aktiviteter kan forstås som ”Global Undervisning” skal de bevæge sig længere end den traditionelle facon, hvor befolkningen i det globale syd ses udelukkende som fattige, hjælpeløse mennesker, som har behov for vores velgørenhed. Det betyder, at læreren skal inkludere eksempler på ligheder og forskelle i folks liv i fx geografi eller historie. Man skal vise, hvilke indsatser og anstrengelser folk gør for at løfte sig selv ud af fattigdom. Når man lærer om udvikling i et skolefag, kan det fremme en dybere forståe

Verdensmålene og undervisning

FNs 17 Verdensmål er en ren guldgrube for undervisere. Alle grundskolens fag kan blive inspireret af disse mål. Her har vi samlet en række ideer til din undervisning, som har relation til Verdensmålene. Madspild, genbrugstøj, havdyr, børns rettigheder og meget andet. 1. Afskaf fattigdom Forskellige definitioner på fattigdom fx Danmarks, Norges, Sveriges, FNs og USAs. Ekstrem fattigdoms og ekstrem rigdoms fordeling globalt og nationalt samt deres årsager. 2. Stop sult Sult og underernærings konsekvenser for folkesundhed og trivsel inklusive migration som en strategi. Institutioner, bevægelser og apps relateret til sult og bæredygtigt landbrug som fx FAO, Nationalt Videnscenter om Madspild, Noah, Stop Spild af Mad, Too Good To Go, Redmaden og Sharefood. 3. Sundhed og trivsel Direkte strategier til fremme af sundhed og trivsel (fx vacciner, sund mad, fysisk aktivitet, mental sundhed, lægebesøg, uddannelse, seksualundervisning) og indirekte strategier (fx rimelige medici

Global undervisnings otte hovedtemaer

Tilbage i 2005 udgav den engelske regering en lille folder om at "udvikle den globale dimenstion i skolens pensum". I folderen blev otte nøglebegreber i dimensionen skitseret.  Her finder du de otte hovedtemaer bearbejdet til dansk. De otte hovedtemaer i global undervisning er: Globalt medborgerskab = at opnå viden, kompetencer og forståelse, så man kan blive en informeret, aktiv og ansvarlig medborger. Konflikthåndtering = at få forståelse for konflikters natur, deres virkning på udvikling, og hvorfor der er behov for, at de bliver løst samt fremme af harmoni.  Social retfærdighed = at forstå den betydning som social retfærdighed har som et element i både bæredygtig udvikling og alle menneskers forbedrede velfærd.  Værdier og opfattelser = at udvikle en kritisk evaluering af den måde, som globale spørgsmål bliver repræsenteret på, og en anerkendelse af hvilken effekt disse har på folks holdninger og værdier.  Bæredygtig udvikling = at forstå behovet for at opre

Tema 1 - Globalt medborgerskab

For at kunne inddrage den globale dimension i undervisningen, har vi opdelt den i otte nøglebegreber. Dermed opnår vi en begrebsramme, så vi bedre kan tænke dem ind i undervisning og pensum. Her uddyber vi tema nummer 1: Globalt medborgerskab. Globalt medborgerskab = at opnå viden, kompetencer og forståelse, så man kan blive en informeret, aktiv og ansvarlig medborger. Opnå viden, kompetencer og forståelse om begreber og institutioner, der er nødvendige for at blive en informeret, aktiv og ansvarlig medborger. Udvikle evner til at evaluere information og forskellige synspunkter om globale spørgsmål fra medier og andre kilder. Lære om institutioner, deklarationer, konventioner og hvilken rolle grupper,  organisationer og regeringer har i globale spørgsmål. Udvikle forståelse af hvordan og hvor nøglebeslutninger bliver taget. Anerkende, at unges synspunkter og problemer har betydning og bliver lyttet til; og hvordan man kan handle ansvarligt, således at man kan influere og påv

Tema 2 - Konflikthåndtering

For at kunne inddrage den globale dimension i undervisningen, har vi opdelt den i otte nøglebegreber. Dermed opnår vi en begrebsramme, så vi bedre kan tænke dem ind i undervisning og pensum. Her uddyber vi tema nummer 2: Konflikthåndtering. Forståelse for konflikters natur, deres virkning på udvikling, og  hvorfor der er behov for, at de bliver løst samt fremme af harmoni. Kende til forskellige eksempler på lokale, nationale og internationale konflikter, og til forskellige måder, hvorpå de kan løses.  Forstå, at der er valg og konsekvenser for andre i konfliktsituationer  Forstå, at det er vigtigt med dialog, tolerance, respekt og empati.  Udvikle kompetencer for kommunikation, fortalervirksomhed, forhandling, kompromis og samarbejde.  Anerkende, at konflikt kan være en potentiel kreativ proces.  Forstå nogle af de former, som racisme indtager, og hvordan man reagerer overfor dem. Forstå konflikters påvirkning af mennesker, steder og miljøer både lokalt og globalt.

Tema 3 - Social Uretfærdighed

For at kunne inddrage den globale dimension i undervisningen, har vi opdelt den i otte nøglebegreber. Dermed opnår vi en begrebsramme, så vi bedre kan tænke dem ind i undervisning og pensum. Her uddyber vi tema nummer 3: Social uretfærdighed. Forstå den betydning som social retfærdighed har som et element i både bæredygtig  udvikling og alle menneskers forbedrede velfærd. Værdsætte social retfærdighed og forstå dens betydning for at sikre lighed, retfærdighed og   rimelighed for alle i og mellem samfund. Erkende hvilken påvirkning ulige magtfordeling og adgang til ressourcer har. Anerkende, at handlinger har både tilsigtede og utilsigtede konsekvenser for folks liv; og anerkende betydningen af informerede valg. Udvikle motivation og engagement, der kan skabe handlinger for at opnå en mere retfærdig verden.  Udfordre racisme og andre former for diskrimination, ulighed og uretfærdighed. Forstå og værdsætte lige muligheder.  Forstå, hvordan fortidens uretfærdigheder har betydn

Tema 4 - Værdier og opfattelser

For at kunne inddrage den globale dimension i undervisningen, har vi opdelt den i otte nøglebegreber. Dermed opnår vi en begrebsramme, så vi bedre kan tænke dem ind i undervisning og pensum. Her uddyber vi tema nummer 4: Værdier og opfattelser. Udvikle en kritisk evaluering af den måde, som globale spørgsmål bliver repræsenteret på, og en anerkendelse af hvilken effekt disse har på folks holdninger og værdier. Forstå, at mennesker har forskellige værdier, holdninger og opfattelser. Forstå menneskerettighedernes betydning og værdi. Udvikle mange forskellige perspektiver og nye måder at se på begivenheder, temaer, problemer og meninger.  Stille spørgsmål ved og udfordre antagelser og opfattelser. Forstå den magt som medierne har i at influere opfattelser, valg og livsstil. Forstå, at menneskers værdier former deres handlinger. Anvende forskellige spørgsmål, begivenheder og problemer for at udforske børns og unges egne værdier og opfattelser men også andres.

Tema 5 - Bæredygtig udvikling

For at kunne inddrage den globale dimension i undervisningen, har vi opdelt den i otte nøglebegreber. Dermed opnår vi en begrebsramme, så vi bedre kan tænke dem ind i undervisning og pensum. Her uddyber vi tema nummer 5: Bæredygtig udvikling. At forstå behovet for at opretholde og forbedre livskvalitet nu uden at gøre skade på planeten for de fremtidige generationer. Anerkende, at nogle af jordens ressourcer er begrænsede, og at de derfor skal anvendes på ansvarlig vis. Forstå den gensidige relation mellem det sociale, det økonomiske og det miljømæssige område. Overveje sandsynlige og foretrukne fremtider, og hvordan man opnår det sidstnævnte. Anerkende, at økonomisk udvikling kun er ét aspekt af livskvalitet.  Forstå, at eksklusion og ulighed forhindrer bæredygtig udvikling for alle. Respektere hinanden.  Anerkende, at bæredygtig brug af ressourcer er vigtigt: gentænke, reducere, reparere, genbruge, affaldssortere – og få materialer fra bæredygtige kilder.

Tema 6 - Gensidig afhængighed

For at kunne inddrage den globale dimension i undervisningen, har vi opdelt den i otte nøglebegreber. Dermed opnår vi en begrebsramme, så vi bedre kan tænke dem ind i undervisning og pensum. Her uddyber vi tema nummer 6: Gensidig afhængighed. Forstå hvordan mennesker, steder, økonomier og miljøer er uløseligt gensidigt forbundne, og at valg og begivenheder har følgevirkninger på global skala. Forstå globaliseringens indvirkning, og at valg har konsekvenser på mange niveauer fra personlige til globale.  Anerkende relationen mellem andres liv og børn og unges egne liv. Forstå, hvordan forskellige kulturer og ideer (politiske, sociale, religiøse, økonomiske, juridiske, teknologiske og videnskabelige) har indflydelse på hinanden, og anerkende den   kompleksitet, der er i gensidig afhængighed.  Forstå, hvordan verden er et globalt samfund, og hvad det betyder at være en statsborger.  Forstå, hvordan handlinger, valg og beslutninger taget i Danmark kan have en positiv eller negativ

Tema 7 - Menneskerettigheder

For at kunne inddrage den globale dimension i undervisningen, har vi opdelt den i otte nøglebegreber. Dermed opnår vi en begrebsramme, så vi bedre kan tænke dem ind i undervisning og pensum. Her uddyber vi tema nummer 7: Menneskerettigheder. Kende til menneskerettigheder inklusive FN’s konvention om barnets rettigheder. Værdsætte vores fælles menneskelighed og betydningen af universelle menneskerettigheder. Forstå rettigheder og pligter i en global sammenhæng og forholdet mellem det globale og det lokale.  Forstå, at der er konkurrerende rettigheder og pligter i forskellige situationer og kende nogle   måder, hvorpå menneskerettigheder bliver afvist og hævdet lokalt og globalt.  Forstå menneskerettigheder som en ramme for at udfordre uligheder og fordomme så som racisme.  Kende til FN’s konvention om barnets rettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Institut for Menneskerettigheder i Danmark.  Forstå, at menneskerettighederne er universelle og udelelige.

Tema 8 - Mangfoldighed

For at kunne inddrage den globale dimension i undervisningen, har vi opdelt den i otte nøglebegreber. Dermed opnår vi en begrebsramme, så vi bedre kan tænke dem ind i undervisning og pensum. Her uddyber vi tema nummer 8: Mangfoldighed. Forstå og respektere forskelle og relatere dem til vores fælles menneskehed. Anerkende ligheder og forskelle rundt omkring i verden i forbindelse med universelle menneskerettigheder. Forstå betydningen af at respektere forskelle i kultur, skikke og traditioner, og hvordan samfund bliver organiseret og regeret.  Udvikle en følelse af respekt for menneskers og miljøers mangfoldighed rundt omkring i verden.  Værdsætte biodiversitet.  Forstå miljøets påvirkning på kultur, økonomi og samfund.  Værdsætte mange forskellige perspektiver på globale spørgsmål, og hvordan identiteter har betydning for holdninger og perspektiver.  Forstå fordomme og diskriminations natur, og hvordan de kan udfordres og bekæmpes.

Evaluering af globale kompetencer

Alle aspekter af global undervisning kan evalueres: metoden, ressourcerne, pensum, typer af handlinger, engagement. Så altså ikke kun elevernes opnåede viden. Det vigtigste er skiftet fra individualistisk kultur til partnerskab baseret på dialog og samarbejde. Hvordan kan man evaluere på globale kompetencer? Læringens fokus skal være på, at: Eleverne får en øget viden om og forståelse for udviklingsspørgsmål. Eleverne får stærkere kompetencer til at relatere udvikling og globale spørgsmål til deres egne liv. Eleverne bliver i stand til at respektere forskellige synspunkter. Eleverne får en tro på social retfærdighed og et ønske om en mere retfærdig og ligestillet verden. Tegn på læring kan fx være: Større bevidsthed om den store verden og elevens egen forbindelse til den. Øget anvendelse af aktuelle globale begivenheder og emner som basis for fag-faglig læring. Øget engagement målt i interesse og motivation i enkelte globale spørgsmål og begreber. Forøget kompetence t

Websteder for skoler om global undervisning

Der findes masser af gratis tilbud til undervisningen online. Her har vi samlet en liste over forskellige websteder og organisationer. Det er her du finder Danidas side for børn og unge, Red Barnets og Dansk Røde Kors' skoletjenester og flere, som er gode at kende. MUNDU - center for global dannelse tilbyder undervisningsprojekter, gæstelærere og genstandskufferter. Abonnér på nyhedsbrevet . U-web er Danidas undervisningsportal til grundskolen, gymnasier og ungdomsuddannelser. Her finder du film, billeder,interaktive websider og digitale materialer om udvikling. Danidas tema på EMU, Global Undervisning indeholder mange henvisninger til websteder med gratis materiale. Fx Danidas Verdensfilm, små 10-minutters-film, som egner sig særligt godt til undervisning i mange fag, og Børnenes U-landskalender for hvert år. Verdenstimen samler det bedste undervisningsmateriale om Verdensmålene, og giver lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser mulighed for at give deres undervisn

Billedkunst

Eleverne kan udforske uligheder i forhold til magt mellem køn og klasser over hele jorden. Eller se på kunst og ytringsfrihed. Det kan også handle om forskellige kulturers påvirkning af hinandens kunstformer. Her er ideer til billedkunst. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Masser af mønstre Arkitektur - vi tager på byvandring Streetart

Dansk

Lad fx eleverne arbejde med levevilkår i Cambodia eller Tanzanaia, flygtningebørns hverdag eller forskellige perspektiver på globale temaer, og hvordan identiteter påvirker holdninger og perspektiver i litteratur og medier. Her er ideer til faget dansk. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Sombos Cambodia Verden i børnehøjde Asylbørn Skab Venner - ikke fjender Klasser på nødhjælp Lossepladsbørn i Cebu City Spisornli Slaver + I skjul De komplekse rettigheder Alle inklusiv Forskellighed og fordomme Himlen over os

Fremmedsprog

Undersøg levevilkår blandt de fattige i Nepal med Samir for de mindste, eller udforsk den mangfoldighed, der eksisterer i de fleste sprog. Undersøg diskrimination i relation til sprog. Her finder du ideer til undervisningen i engelsk, tysk og fransk. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Samir Nepal Fransktalende lande Tysktalende lande Global POV Projects Surface Languages

Geografi

Skab forståelse af den globale kontekst for lokale problemer. Undersøg specifikke ressourcer så som olie eller diamanter. Arbejd med folks forskellige opfattelser af steder, undersøg forskellige forbindelser mellem steder. Her er ideer til geografi. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Flugt Act Slaver + I skjul Geoguesser Let's Explore the World! Deadline Athen Slum Challenge Dilemma! På sporet af globale rettigheder Etisk handel Sin nombre Welcome Alverdens kort

Historie

Lad eleverne udforske konflikter fra fortiden, og deres nutidige konsekvenser. Fokusér på globale institutioner og om hvordan og hvorfor de blev skabt. Undersøg historien bag krydderihandel eller salthandel. Her finder du ideer til din  historieundervisning. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Spisornli Slaver + I skjul Forskellighed og fordomme HistoryPin

Håndværk og design

Lad eleverne analysere den økonomiske, sociale og miljømæssige virkning, som produkter har i løbet af deres livcyklus. Lad eleverne arbejde med at reducere, genbruge, reparere og genanvende materialer. Her finder du konkrete ideer til håndværk og design. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Paper Bracelet Kunst, kultur og bæredygtighed KLUNS Genbrug håndarbejde Forbrug og globalisering

Idræt

Dans som i Malawi og bevæg dig som alverdens dyr. Se på sportens rolle i forhold til at overvinde politiske, sociale og kulturelle barrierer, eller hvordan fordomme og diskrimination optræder i professionel fodbold. Her finder du konkrete ideer til din undervisning i idræt.   I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Dyr i bevægelse

It og medier

Menneskers ulige adgang til teknologi globalt og forholdet mellem menneskerettigheder og adgang til information. Se på verden med nye øjne med virtual reality eller interaktive dokumentarfilm. Her finder du inspiration til din undervisning i it og medier. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Hour of Code Slum Challenge Verden med nye øjne Codeacademy

Kristendomskundskab

Udforsk religiøse lederes måde at respondere på i konflikter. Undersøg en række religiøse perspektiver om menneskets forhold til naturen. Diskutér citater fra Tutu, Mandela og Gandhi i forbindelse med social retfærdighed. Her er ideer til kristendomskundskab. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Sombos Cambodia Nguem Nguem

Madkundskab

Hvad er et bæredygtigt måltid? Forskelle og ligheder mellem konventionelt og økologisk landbrug. Hvor kommer tomaterne til din pizza fra? Fremtidens fødevareløsninger. Find konkrete ideer til din undervisning i madkundskab her. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Spisornli Tomaternes lange vej til din pizza Verden rundt i mad og måltider Feeding the world

Matematik

Anvend det gamle egyptiske decimalsystem, eller undersøg omkostninger ved varetransport. Brug tal fra internationale statistikker, som de er gengivet i databaser som Gapminder, Globalis og HDI. Her finder du flere ideer til din matematikundervisning. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Genbrug dit papir Det egyptiske decimalsystem

Musik

Sange fra forskellige lande, verdensmusik og rap inspireret fra Sierra Leone. Eller undersøg, hvordan musik kan fremme og bekæmpe stereotyper og fordomme Her finder du ideer til din globale undervisning i musik. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Verden synger Verdensmusikbanken Skab Venner - ikke fjender

Naturfag

Konkrete indspark og ideer til global undervisning i natur/teknologi, biologi og fysik/kemi. Fra temaer om mad, miljø, klima til grøn energi, bæredygtig udvikling og fødevaretransport. Eller hvad med et tema om affald, genbrug og miljø? I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Affald.dk Spisornli act KATASTROFE Hvor kommer dine ting fra? Sådan Bor Jeg Foodmiles.com Agent Footprint Bæredygtig fremtid Mål for forandring GEBU – Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling Mål i verdensklasse

Samfundsfag

Her er der konkrete ideer til din globale undervisning i samfundsfag. Fra temaer om demokrati og medborgerskab til fremtidens fødevareløsninger. Eller om etisk handel eller om at måle landets lykke i et lykkeindex. Vi har lavet et skema delt op i tre kolonner. I den første kolonne har vi fremhævet formuleringer om det globale i ministeriets fagbeskrivelse. Den midterste kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i din undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen. Medborgerværktøjskassen Medborgerskabet Serious Games Feeding the World Global lykke – rigdom i fattige lande Tropisk træ Etisk handel Danskere + Danskere 1-2 Forskellighed og fordomme Mod alle odds Den globale handelsplads Mød Afrika Moderne slaveri i din kaffekop . Den danske slavehandel Transatlantic Slave Tr

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Lad eleverne arbejde med at undersøge at valg af livsstil i Danmark har en betydning for folks livskvalitet i andre lande. Hav fokus på forskellige former for diskrimination, og hvordan eleverne kan være med til at bekæmpe det. Her finder du ideer til undervisningen. I skemaet kan du finde konkret inspiration til global undervisning i faget. Første kolonne fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelsen. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning. Sidste kolonne kommer med forslag til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgængelige online. Links følger under illustrationen.

Tilbud fra organisationer

Kurser om menneskerettigheder, interkulturel forståelse, partnerskaber med skoler eller medborgerskab og inklusion. Flere organisationer tilbyder kurser til undervisere og skoler. Her skal du regne med, at det koster lidt. MUNDU tilbyder en række kurser tilrettelagt efter tema eller målgruppe om kultur, kommunikation og global undervisning målrettet lærere eller andre faggrupper.  Fx Global undervisning og interkulturelle kompetencer, om hvordan den internationale dimension kan inddrages i undervisningen, så det passer til netop jeres virkelighed.  Kurset Sådan Bor Jeg går bagom webstedet www.saadanborjeg.dk og dens muligheder i undervisningen. Webstedet indeholder portrætter af børn og deres familier med tilknyttede landeprofiler. Kulturkursus for professionsuddannelser og personalegrupper som blandt andet indeholder temaer om etniske minoriteter i Danmark, interkulturel kompetence og kommunikation i jobfunktionen, kulturteorier og individuelt tilrettelagt indhold skræddersy

Læs mere

England, Frankrig, Belgien, Finland og Sverige er kommet noget længere med forskning og praksis i forhold til global undervisning end Danmark. Vi kikker derfor ud i verden, når vi skal lade os inspirere. Her er nogle enkelte af de tekster, vi har læst. Global Education Guidelines – A Handbook for Educators to Understand and Implement Global Education. Concepts and methodologies on global education for educators and policy makers. Udarbejdet og udgivet af Global Education Week Network i samarbejde med North-South Centre of the Council of Europe. Lissabon 2008. Opdateret version 2010. Global Education in Europe to 2015 . Strategy, policies, and perspectives. Outcomes and Papers of the Europe-wide Global Education Congress Maastricht, The Netherlands. 15-17 November 2002. Global Education First Initiative. The UN Secretary-General’s Global Initiative on Education. Verdensborgeren er ideal for dannelse. Annegrethe Hansen, Corrie Mortensen og Chresten Sloth Christensen. Liv i sko

Verdensborgeren

Som barn lærte jeg gode gamle danske børnedanse med fremmedartede navne Scottish Rheinlænder Tyrolervals Lanciers Som ung: Engelsk vals argentinsk tango brasiliansk samba men jeg danser dem temmelig dansk Jeg blev konfirmeret i en religion der stammer fra Mellemøsten Aladdins vidunderlige lampe Det flyvende tæppe Sindbad Søfareren Ali Baba og de fyrretyve røvere Sesam Sesam luk dig op! Da jeg skrev mine første kærlighedsbreve ristede jeg aldrig runer som de gamle nordboere faktisk er jeg ret sløj til runer jeg brugte latinske bogstaver og dem ku hun godt forstå! Jeg drikker Javakaffe og Ceylonte fransk rødvin spansk sherry skotsk whisky vestindisk rom russisk vodka men uanset hvor meget jeg drikker sejler jeg op ad åen på dansk! Og sproget jeg synger og taler er vævet sammen af ord fra hele verden ikke bare fra tysk, engelsk og fransk Næ, hør mit grønlandske: anorak- kajak - tupilak Tyrkisk: yoghurt - kiosk Finsk: sauna Arabisk: almanak -